Generelle salgsbetingelser

Generelle salgsbetingelser for Alphatrad Denmark

 

1. Anvendelsesområde

Enhver bestilling af ydelser, der afgives til Optilingua Danmark hvad enten den sker pr. fax, e-mail, telefon eller post, indebærer accept uden forbehold af nærværende generelle salgsbetingelser.

 

2. Tekst til oversættelse

Kunden forpligter sig til at fremsende den tekst, som skal oversættes, i maskinskrevet stand enten på en word-, pdf- eller anden almindeligt forekommende tekstfil eller i printet form. Tekster modtages ikke i andre former eller på andre typer medier. Til tekniske tekster skal kunden vedlægge referencedokumenter og/eller figurer, tegninger eller lign., som gør oversætteren i stand til at forstå teksten. Tekniske termer oversættes med udgangspunkt i normale begreber og definitioner, som kan findes i en teknisk ordbog.

I tilfælde af forståelsesvanskeligheder for så vidt angår tekstens indhold eller form, forpligter kunden sig til at give alle nødvendige oplysninger, således at Alphatrad Denmark er i stand til at udføre oversættelsesopgaven.

Oversættelserne er udelukkende ment til brug for Alphatrad Denmarks kunde og ethvert brug af teksten i kommercielt, reklamemæssigt eller andet øjemed, sker udelukkende på kundens ansvar. Alphatrad Denmark fraskriver sig ethvert ansvar i denne henseende.

 

3. Leveringstider

De leveringstider, som afgives i tilbud eller på ordrebekræftelser, er udelukkende udtryk for estimerede leveringstider. I tilfælde af at en tekst er særligt vanskelig, forlænges leveringstiden med den tid, der er nødvendig for at foretage nærmere tekstundersøgelser.

Alphatrad Denmark kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser opstået i forbindelse med fremsendelse af den oversatte tekst pr. fax, e-mail eller andet forsendelsesmiddel, ligesom Alphatrad Denmark ikke kan gøres ansvarlig for forsinkelser i tilfælde af force majeur.

 

4. Betaling

Priser afgives ex. moms. Moms tillægges prisen på fakturaen. Prisen opgøres på baggrund af enheder. En enhed svarer til et ord i teksten, der skal oversættes.

Beløbet i Alphatrad Denmarks fakturaer er netto til kontant betaling ved modtagelsen af oversættelsen. Ved forsinket betaling forrentes fakturabeløbet med 10% p.a.

Alphatrad Denmark forbeholder sig ret til at afbryde igangværende arbejde i tilfælde af manglende eller forsinket betaling for øvrigt færdiggjort arbejde. Alle aktive bestillinger forbliver uigenkaldelige og kan ikke annulleres.

 

5. Reklamationer

Reklamationer over kvalitet eller levering af bestilt arbejde modtages kun såfremt de meddeles skriftligt pr. anbefalet brev til Alphatrad Denmark senest 5 hverdage efter modtagelse af den pågældende oversættelsesydelse. Reklamationen skal være vedlagt de originale dokumenter og den oversatte tekst med angivelse af hvilke afsnit, der påstås forkert eller dårligt oversat.

Reklamationer, som meddeles efter udløbet af ovennævnte frist anses ikke for rettidige og vil ikke blive behandlet.

Ved rettidige reklamationer, som tillige er berettigede, forbeholder Alphatrad Denmark sig ret til hurtigst muligt at udbedre manglen, dvs. rette den oversatte tekst. Kunden er fortsat forpligtet til at betale den fulde pris for oversættelsen.

Alphatrad Denmark kan ikke under nogen omstændigheder gøres ansvarlig i tilfælde af reklamationer, der vedrører stil eller sproglige nuancer, særligt i oversættelser af reklametekster.

 

6. Fortrolighed

Alphatrad Denmark forpligter sig til at behandle alle dokumenter fortroligt, som kunden fremsender til Alphatrad Denmark og forpligter sig til ikke at videregive oplysninger af nogen art til tredjemand hverken i forbindelse med det igangværende arbejde eller på et senere tidspunkt.

Alphatrad Denmark kan ikke gøres ansvarlig for piratkopiering eller hacking af kundens dokumenter eller udførte oversættelser, særlig ved overførsel via internettet.

 

7. Ansvar

Alphatrad Denmarks ansvar for tab, som kunden eller tredjemand måtte lide som følge af en kontraktslig misligholdelse, er begrænset til et beløb, der maksimalt svarer til den pris, som Alphatrad Denmark har modtaget for den pågældende oversættelse.

 

8. Lovvalg og værneting

Retsforholdet mellem kunden og Alphatrad Denmark er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som ikke kan løses i mindelighed skal afgøres ved retten i den retskreds, hvor Alphatrad Denmark er hjemmehørende.